Thông báo tập huấn “Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: lý thuyết và thực tiễn” và Seminar về “Biến đổi khí hậu: Hiện trạng và kế hoạch tương lai đối với nghiên cứu”

Trường ĐHNL, ĐHH thông báo sẽ tổ chức các sự kiện nằm trong khuôn khổ của dự án REACT về lồng ghép biến đổi khí hậu nhằm nâng cao xây dựng năng lực và đào tạo cho nhiều đối tượng thông qua lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu cũng như thúc đấy mở rộng vùng dự án và tăng cường thảo luận từ các cấp nghiên cứu.

Thời gian: Từ 22-23/06/2018

Địa điểm: Phòng họp số 03, trường ĐHNL, ĐHH

Trân trọng thông báo đến người quan tâm tham dự.

REACT National events

Date

Venue

Title of the event

Target participants

Objectives

June 22nd, 2018

Meeting room in

HUAF, Hue City, Vietnam

National training 1: “Integrating climate change in research: Theory and Practical Practices”

·       HEI Students

·       HEI Researchers and Academics

Managers / decision‐policy makers coming from HEIs external to REACT

– Increasing the targets of the capacity building and training a higher number of people in terms of Integrating climate change in research.

June 23rd, 2018

Meeting room in

HUAF, Hue City, Vietnam

National seminar 1: “Climate change: current status and future plan in relation to research” – Teaching  and research from host institution

– Master`s students

– Managers coming from HEIs external to REACT

– Representatives of national authorities and private sector

 

– Promoting the project region-wide and fostering dialogue at institutional and external level.