Lịch sử hình thành

Hội đồng trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 555/QĐ-HĐĐH ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế. Hội đồng trường có Thường trực Hội đồng và 4 Ban gồm: Ban Kiểm soát, Ban Đào tạo và Khoa học công nghệ, Ban Tổ chức và nhân sự, Ban Tài chính và Tài sản.