Thông báo và thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế – Xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018

Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển Kinh tế -xã hội vùng Tây Nguyên” là diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, là nơi gặp gỡ giữa chình quyền các địa phương Tây Nguyên, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu nhằm trao đổi và đề xuất các vấn đề về:

– Hỗ trợ hình thành ngành nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trên cơ sở khai thác các tiềm năng và nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội.

– Thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho đồng bào các dân tộc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các địa phương trên địa bàn.

* Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

– Hạn cuối nộp bào: 30/4/2018

– Hạn cuối đăng ký tham dự: 30/5/2018

– Dự kiến thời gian tổ chức: 16/6/2018

– Địa điểm tổ chức: Hội trường C – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

* Cách thức đăng ký tham dự và gửi bài viết:

– Đăng ký tham dự và gửi bài viết online tại website: http://hoithao.kontum.udn.vn/ hoặc qua email khhtqt@kuntum.udn.vn

– Tải mẫu định dạng bài theo link sau: http://hoithao.kontum.udn.vn/bieu-mau.html

* Xem tại link để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/22-TB-PHKT-649