Kỳ họp thứ 6 Hội đồng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 16.12.2021, Hội đồng trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm báo cáo, tổng kết công tác của năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.

Tham dự cuộc họp gồm có Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên trong Hội đồng trường ĐHNL, ĐHH theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

GS.TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường

Tại cuộc họp, Hội đồng đã được lắng nghe báo cáo công tác trong năm 2021 của Hội đồng trường do GS. TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày. Tiếp đó, PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng trong năm 2022, bên cạnh đó Hội đồng cùng được lắng nghe Báo cáo tình hình Thu, Chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 và Dự toán Thu, Chi NSNN năm 2022.

Toàn cảnh cuộc họp

Để hoàn thiện báo cáo công tác và định hướng các nhiệm vụ trong năm 2022, các ủy viên hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết nghị các nội dung chính theo chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Thành viên Hội đồng tham gia thảo luận tại cuộc họp
Thành viên Hội đồng tham gia thảo luận tại cuộc họp

Hội đồng đã tán thành và thông qua các nội dung sau: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Hội đồng trường; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2022 của trường ĐHNL, ĐHH; Nghị quyết thành lập các ban Hội đồng trường, bao gồm: Ban Tổ chức nhân sự, Ban Đào tạo và Khoa học công nghệ, Ban Tài chính tài sản, Ban kiểm soát và Thường trực Hội đồng trường; Quy chế hoạt động của Hội đồng trường ĐHNL, ĐHH; Chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng trường; Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Hội đồng trường với kết quả 100% số phiếu khảo sát.