Nghị quyết công nhận thay thế thành viên Hội đồng trường

Ngày 17 tháng 7 năm 2023 Hội đồng Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 24 /NQ-HĐĐH  về việc công nhận thay thế thành viên Hội đồng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

View Fullscreen